17 juny 2010

Sempre he pensat que així com els professors avaluem els alumnes, els alumnes també haurien d’avaluar els professors i el desenvolupament de les classes. Conseqüentment, des de fa una colla d’anys, al darrer dia de classe i d’una manera anònima, passo una enquesta-avaluació sobre com han anat les coses i sobre com haurien d’anar pensant en futurs cursos i alumnes. D’entrada ja afirmo que a partir de respostes he aprés i he modificat aspectes del meu disseny de l’activitat docent.

Dels diferents apartats de l’enquesta-avaluació d’aquest curs en comento només tres, els tres que manifesten posicions més majoritàries i representatives. El total d’alumnes que han contestat és d’uns noranta. Si algú ho desitja, pot veure el conjunt de preguntes de l’enquesta-avaluació.

Primer apartat que comento. Es preguntava sobre els continguts del primer i segon blocs temàtics; l’enunciat era:

Del conjunt de temes tractats en el Bloc 1, sobre què és filosofia i les seves parts, i en el Bloc 2, sobre la racionalitat i la veritat, sobre la lògica formal i les fal·làcies, sobre el saber científic i sobre les cosmovisions,
a) quin o quins t’han interessat més?
b) quin o quins s’haurien d’haver tractat més?
c) quin o quins has trobat massa llargs?

Majoritàriament, i no ha deixat de sorprendre’m, es diu que els temes que han interessat més, i no només d’aquests blocs sinó de tot el conjunt del curs, són els temes de lògica formal i les fal·làcies. I no només figuren com els temes que han interessat més sinó com els que s’haurien d’haver tractat més.

Certament, hem vist a classe alguns punts de lògica formal i de fal·làcies. Però a l’hora de programar el proper curs, si a més de considerar els interessos manifestats dels alumnes considero també les seves conveniències educatives, caldrà que incrementi la dedicació als temes de lògica. Potser no és concebible un curs de filosofia sense unes bones pinzellades de lògica, almenys així ho han entès els meus alumnes.

Segon apartat que comento. Es preguntava sobre els continguts del quart i cinquè blocs temàtics; l’enunciat era:

 Dels temes tractats en els Bloc 4 i 5, sobre la llibertat i el determinisme, sobres les principals teories ètiques, sobre la tecnologia i les seves implicacions socials, sobre el poder polític i la seva legitimitat, sobre la democràcia,
a) quin o quins t’han interessat més?
b) quin o quins s’haurien d’haver tractat més?
c) quin o quins has trobat massa llargs?

Força alumnes afirmen que han trobat interessant la temàtica entorn de la llibertat. Però força consideren que els temes d’ètica, especialment les principals teories ètiques, els han trobat massa llargs. Alguns comenten que bastants continguts corresponents a aquests blocs (ètica i política) ja els havien tractat en anteriors cursos (assignatures Ciutadania i Ètica) i que, per tant, eren repetitius.

Tercer apartat que comento. La segona part de l’enquesta-avaluació pregunta no sobre els continguts, sinó sobre qüestions de metodologia i sobre activitats a realitzar; un enunciat era:

Trobes adequada la lectura d’un llibre amb les corresponents aportacions, amb un treball escrit i una exposició oral?

Absolutament tots els alumnes han trobat molt adequada aquesta activitat, que anomenen “recensió”. En què consisteix? Els alumnes, formant grups de dos o tres, trien un llibre d’un llistat proposat  i han d’elaborar un treball escrit amb dues parts: primera, recopilació personal de les idees bàsiques del llibre; segona, aportacions sobre les idees seleccionades consultant altres fonts. En un segon moment, una exposició oral a classe, d’uns vint minuts, d’aquetes dues parts; finalment, un torn de preguntes sobre aspectes formals i de contingut.

Considero molt recomanable aquesta activitat. Els alumnes entren en contacte amb tants llibres com grups hi ha a classe, capten arguments i opinions dels seus companys, desenvolupen exposicions orals algunes d’elles molt acurades,… Escasses vegades, en enquesta-avaluació d’anys anteriors m’he trobat en valoracions negatives d’aquesta activitat; a més, considerant que resta temps al desenvolupament normal dels temes del programa i que, per tant, alguns els han d’estudiar per ells mateixos.

Agraeixo molt als meus alumnes que portin a terme aquesta valoració del curs. Si la percepció subjectiva de com van les coses es contrasta amb les impressions dels alumnes, és més fàcil corregir errors i millorar la pròpia activitat docent.